B.A.S.S. Vereniging opgericht 22/05/1999

BASSlogoBelgian Association of Scuba Schools

Deze afkorting en naam werden gekozen wegens het gemakkelijk in de mond liggen en in alle talen begrijpbaar voor het Internationale ledenbestand.

B.A.S.S. is geen traditionele duikclub, want er zijn geen wekelijkse trainingen, geen theoriecursussen, geen clubuitstappen, geen vergaderingen en/of verkiezingen.

Alhoewel deze club het statuut van DUIKSCHOOL heeft, waardoor het volgens NELOS- normen ten allen tijde mogelijk is bijkomende brevetten te behalen, (de door NELOS aangerekende homologatiekosten voor de verschillende brevetten blijven van toepassing, alsook de reglementen van het NELOS-duikonderricht) is de eigenlijke bedoeling de reeds gebrevetteerden die voor eender welke reden niet meer bij een traditionele NELOSclub zijn aangesloten en/of iemand die in het buitenland of bij een andere organisatie heeft leren duiken op te vangen in een soort grote sportduikervereniging op Vlaams – Belgisch stramien, t.t.z. iedereen onderbrengen die dezelfde sport/hobby beoefend, waardoor het sociale contact blijft bestaan.

( NELOS-info, Hippocampus, BLOSO info enz.)

Waarom NELOS, er zijn toch genoeg andere organisaties ?

nelos3logoJuist, maar er is slechts één organisatie erkend door het Ministerie van Sport in België/Vlaanderen.

Als zich problemen voordoen waar sportduikers in de problemen dreigen te raken, zoals het sluiten van duiklocaties, het invoeren van beperkende of betalende reglementen is het belangrijk één luide stem te laten horen. Ook in België / Vlaanderen is men niet zo geneigd naar te veel versplinterde groepen te luisteren.

Ook de inschalingen van niet NELOS-leden of clubs is mogelijk volgens de omschreven procedure van het duikonderricht.

Als je nu ook nog wilt blijven duiken, vraagt onze collectief afgesloten verzekering een jaarlijks medisch attest van geschiktheid.

Bij ongevalaangifte moet dit attest meegestuurd worden.

( het Ministerie van Sport – BLOSO eist dat elke federatie die door hen erkend is, haar leden verplicht zich te verzekeren. Dit kan individueel, maar de NELOS heeft door onderhandeling een polis kunnen bedingen die voor al haar aangesloten leden de door BLOSO minimum garanties biedt en toch, wegens de collectiviteit, binnen de financiële perken blijft. Niets of niemand wordt uiteraard belet een bijkomende verzekering te nemen.)

Het NELOS/CMAS-brevetpasje is tot op heden jaarlijks hernieuwbaar en gekoppeld aan dit medisch attest/verzekering.

Uniek is ook dat op dit internationaal brevetpasje vermeld staat dat de houder voor dat jaar verzekerd/medisch geschikt is. zowel in de Engelse als de Franse taal.

Wens je dus in het bezit te komen van dit pasje, stuur ons dan per e mail (gescand) een afgetekend en gestempeld dokterstrookje terug en wij zorgen voor de rest.

Om aan te sluiten volstaat het mij per brief of e-mail swadesmet@skynet.be uw

naam,voornaam,

geboortedatum en plaats,

volledig adres

Tel.nummer en e-mail

nummer en niveau van de eventueel behaalde brevet te sturen.

Stort de jaarlijkse bijdrage van 69 € op rekeningnummer IBAN BE74 320-0054160-07 en je bent aangesloten tot 31 Maart 2019.

Indien meerdere leden van éénzelfde familie onder hetzelfde dak wonen betalen die bijkomende leden slechts 64 €

Hippocampus en eventueel duikpasje worden u dan toegestuurd.

 

 

© Fr. Desmet